A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miejski w Myszyńcu
 Drukuj

Zameldowanie/wymeldowanie decyzją administracyjną

Zameldowanie/wymeldowanie decyzją administracyjną.

Kogo dotyczy

Osoba, która bez wymeldowania się opuściła dotychczasowe miejsce pobytu stałego lub czasowego.

Czas realizacji

Do 180 dni - w sprawach, w których wymagane jest powołanie przez sąd przedstawiciela. W pozostałych sprawach – do 120 dni.
 

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego/czasowego
  2. Załączniki:
  • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu
  •     dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej za wydanie decyzji


Opłaty

Za wydanie decyzji  - 10,00 zł opłata skarbowa od każdej osoby wobec, której prowadzone jest postępowanie

Tryb odwoławczy


Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Burmistrza Myszyńca. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,

- Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

  

Dodatkowe informacje

  1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w punkcie informacyjno-podawczym urzędu. 
  2. Można działać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 32, art. 33 ust. 2 Kpa po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości  albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
  3. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie: 17,00 zł. Wpłaty należy dokonać w kasie lub bezgotówkowo na rachunek tut. Urzędu 32 1240 2294 1111 0010 2264 9530 przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy. Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu.
 
© 2024 Urząd Miejski w Myszyńcu
aplikacja: 1.10.001.003, baza: 1.8.5.8
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce