A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miejski w Myszyńcu
 Drukuj

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Kogo dotyczy

I. Dane w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań udostępnia się:

1) organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;

2) Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);

 3) komornikom sądowym - w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego

 4)  organom kontroli skarbowej i wywiadowi skarbowemu;

 5)  państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;

 6)  Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi - w zakresie danych osób poszukiwanych.

II. Dane mogą być udostępnione:

 1)  osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny;

 2)  jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po  wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;

 3) innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania  zgody osób, których dane dotyczą.

Osoby i jednostki organizacyjne, o których mowa powyżej w pkt II podpunkt 1, są zwolnione z opłat w przypadku udostępnienia z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia

  

Czas realizacji

Do 30 dni
 

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 

Opłaty

Podmioty wymienione w części I – nieodpłatnie

Podmioty wymienione w części II - odpłatnie

31,00 zł - za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców. 

17,00 zł  - opłata skarbowa: za złożenie pełnomocnictwa.

   

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji odmawiającej udostępnienia danych wnosi się do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Burmistrza Myszyńca. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności,
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL
 • Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Dodatkowe informacje

 1. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.
 2. Udostępnione dane nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany we wniosku.
 3. Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania interesu faktycznego lub prawnego. Przy wskazaniu interesu prawnego wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić przepisy prawa materialnego, z którego wynika uprawnienie do pozyskania żądanych danych lub załączy dokumenty potwierdzające ten interes (np. wezwanie sądowe, komornicze itp.) Jeżeli żądanie udostępnienia danych nie wynika wprost z przepisów prawa materialnego, należy wskazać interes faktyczny czyli cel pozyskania danych lub wskazać wiarygodną potrzebę posiadania danych
 4.  We wniosku należy wskazać wszystkie znane wnioskodawcy dane umożliwiające wyodrębnienie danych osoby ze zbioru.
 5.  Można wystąpić z wnioskiem o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 ust. 2 Kpa, po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 6. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie: 17,00 zł. Wpłaty należy dokonać w kasie lub bezgotówkowo na rachunek tut. Urzędu 32 1240 2294 1111 0010 2264 9530 przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy. Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu

© 2024 Urząd Miejski w Myszyńcu
aplikacja: 1.10.001.003, baza: 1.8.5.8
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce